ایل - زبان‌های دیگر

ایل در ۲۰۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ایل-ه قاییت.

دیل‌لر