ایل-دو-فرانس - زبان‌های دیگر

ایل-دو-فرانس در ۱۱۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ایل-دو-فرانس-ه قاییت.

دیل‌لر