بؤری شاد - زبان‌های دیگر

بؤری شاد در ۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤری شاد-ه قاییت.

دیل‌لر