بؤلمه:ژانویه - زبان‌های دیگر

بؤلمه:ژانویه در ۱۵۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤلمه:ژانویه-ه قاییت.

دیل‌لر