بادن-وورتمبرق - زبان‌های دیگر

بادن-وورتمبرق در ۱۴۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بادن-وورتمبرق-ه قاییت.

دیل‌لر