باسک دیلی - زبان‌های دیگر

باسک دیلی در ۱۴۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

باسک دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر