باغیر - زبان‌های دیگر

باغیر در ۱۵۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

باغیر-ه قاییت.

دیل‌لر