بالیق - زبان‌های دیگر

بالیق در ۲۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بالیق-ه قاییت.

دیل‌لر