بالیق قولاغی - زبان‌های دیگر

بالیق قولاغی در ۱۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بالیق قولاغی-ه قاییت.

دیل‌لر