باکتری - زبان‌های دیگر

باکتری در ۱۵۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

باکتری-ه قاییت.

دیل‌لر