برد کارتر - زبان‌های دیگر

برد کارتر در ۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

برد کارتر-ه قاییت.

دیل‌لر