برهان قاطع - زبان‌های دیگر

برهان قاطع در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

برهان قاطع-ه قاییت.

دیل‌لر