بروس امس - زبان‌های دیگر

بروس امس در ۱۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بروس امس-ه قاییت.

دیل‌لر