بری ترنر - زبان‌های دیگر

بری ترنر در ۲۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بری ترنر-ه قاییت.

دیل‌لر