بلژیک - زبان‌های دیگر

بلژیک در ۲۶۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بلژیک-ه قاییت.

دیل‌لر