بنقال دیلی - زبان‌های دیگر

بنقال دیلی در ۱۶۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بنقال دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر