بورون - زبان‌های دیگر

بورون در ۱۶۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بورون-ه قاییت.

دیل‌لر