بوروندی - زبان‌های دیگر

بوروندی در ۲۲۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بوروندی-ه قاییت.

دیل‌لر