بوزلاق - زبان‌های دیگر

بوزلاق در ۱۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بوزلاق-ه قاییت.

دیل‌لر