بولغار دیلی - زبان‌های دیگر

بولغار دیلی در ۱۴۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بولغار دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر