بیشوپ پرکینز - زبان‌های دیگر

بیشوپ پرکینز در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بیشوپ پرکینز-ه قاییت.

دیل‌لر