تئودور روزولت - زبان‌های دیگر

تئودور روزولت در ۱۲۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تئودور روزولت-ه قاییت.

دیل‌لر