تاجیکیستان شوروی سوسیالیست جومهوریتی - زبان‌های دیگر