تامیل دیلی - زبان‌های دیگر

تامیل دیلی در ۱۴۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تامیل دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر