تامیل نادو - زبان‌های دیگر

تامیل نادو در ۱۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تامیل نادو-ه قاییت.

دیل‌لر