تانری - زبان‌های دیگر

تانری در ۱۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تانری-ه قاییت.

دیل‌لر