تحصیل - زبان‌های دیگر

تحصیل در ۱۶۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تحصیل-ه قاییت.

دیل‌لر