ترانسنیستریا - زبان‌های دیگر

ترانسنیستریا در ۱۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ترانسنیستریا-ه قاییت.

دیل‌لر