ترمودینامیک - زبان‌های دیگر

ترمودینامیک در ۱۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ترمودینامیک-ه قاییت.

دیل‌لر