ترینیداد و توباقو - زبان‌های دیگر

ترینیداد و توباقو در ۱۹۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ترینیداد و توباقو-ه قاییت.

دیل‌لر