تلوقو دیلی - زبان‌های دیگر

تلوقو دیلی در ۱۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تلوقو دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر