تورات - زبان‌های دیگر

تورات در ۱۱۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورات-ه قاییت.

دیل‌لر