تورم - زبان‌های دیگر

تورم در ۱۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورم-ه قاییت.

دیل‌لر