تورکمنیستان - زبان‌های دیگر

تورکمنیستان در ۲۱۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تورکمنیستان-ه قاییت.

دیل‌لر