تیروکاناپورام - زبان‌های دیگر

تیروکاناپورام در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

تیروکاناپورام-ه قاییت.

دیل‌لر