جان بی. دی. کوقزول - زبان‌های دیگر

جان بی. دی. کوقزول در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جان بی. دی. کوقزول-ه قاییت.

دیل‌لر