جان وزلی داویس - زبان‌های دیگر

جان وزلی داویس در ۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جان وزلی داویس-ه قاییت.

دیل‌لر