جعفر زعفرانی - زبان‌های دیگر

جعفر زعفرانی در ۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جعفر زعفرانی-ه قاییت.

دیل‌لر