جنوب - زبان‌های دیگر

جنوب در ۱۵۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جنوب-ه قاییت.

دیل‌لر