جنوبی آفریقا - زبان‌های دیگر

جنوبی آفریقا در ۲۷۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جنوبی آفریقا-ه قاییت.

دیل‌لر