جنوبی آفریقا - زبان‌های دیگر

جنوبی آفریقا در ۲۶۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جنوبی آفریقا-ه قاییت.

دیل‌لر