جنوب قوطبو - زبان‌های دیگر

جنوب قوطبو در ۱۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جنوب قوطبو-ه قاییت.

دیل‌لر