جواب لاولر - زبان‌های دیگر

جواب لاولر در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جواب لاولر-ه قاییت.

دیل‌لر