جورج فیشر - زبان‌های دیگر

جورج فیشر در ۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جورج فیشر-ه قاییت.

دیل‌لر