جک تاملین - زبان‌های دیگر

جک تاملین در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جک تاملین-ه قاییت.

دیل‌لر