جیمز تی. آرچر - زبان‌های دیگر

جیمز تی. آرچر در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جیمز تی. آرچر-ه قاییت.

دیل‌لر