جیمز نوبل - زبان‌های دیگر

جیمز نوبل در ۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جیمز نوبل-ه قاییت.

دیل‌لر