جی. ان. لانقام - زبان‌های دیگر

جی. ان. لانقام در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

جی. ان. لانقام-ه قاییت.

دیل‌لر