حؤکومت - زبان‌های دیگر

حؤکومت در ۱۶۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

حؤکومت-ه قاییت.

دیل‌لر