حؤکومت - زبان‌های دیگر

حؤکومت در ۱۴۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

حؤکومت-ه قاییت.

دیل‌لر