حرف - زبان‌های دیگر

حرف در ۱۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

حرف-ه قاییت.

دیل‌لر