حوقوق - زبان‌های دیگر

حوقوق در ۱۷۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

حوقوق-ه قاییت.

دیل‌لر