حوقوق - زبان‌های دیگر

حوقوق در ۱۷۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

حوقوق-ه قاییت.

دیل‌لر